Hvad er persondataforordningen?

Persondataforordningen er et EU regulativ, som har til formål at beskytte personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Det træder i kraft den 25. maj 2018. Foreninger er også underlagt persondataforordningen.

I praksis betyder det, at Niverød Tennis (NT) skal beskrive og oplyse hvilke persondata der indsamles, opbevares og hvad de anvendes til, samt hvem der har adgang til oplysningerne. Desuden skal NT oplyse hvilke data NT videregiver til 3. part. Disse oplysninger er tilgængelige ved indmeldelse og på NTs hjemmeside.

For medlemmerne betyder det, at medlemmerne har ret til at få udleveret og slettet sine persondata, hvis grundlaget for opbevaringen og anvendelsen ikke længere er til stede.

Dataansvarlig i Niverød Tennis:

Den dataansvarlige i NT er den til enhver tid siddende formand samt kassereren der kan kontaktes på mail@niveroedtennis.dk

Personhenførbare data i Niverød Tennis:

NT indsamler, opbevarer og anvender oplysninger om medlemmerne i forbindelse med medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, deltagelse i tennisklubbens aktiviteter og opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven. Følgende oplysninger indsamles: Navn, adresse, fødselsår, køn, telefonnummer, mail-adresse og indmeldelsesdato. Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles kontaktoplysninger om forældrene.

For ansatte opbevares og anvendes herudover oplysninger i forbindelse med lønudbetaling, skatteopkrævning, herunder cpr.nr. og kontooplysninger.

For personer, som arbejder med børn under 15 år indsamles, opbevares og anvendes herudover oplysninger om børneattester, herunder cpr.nr..

I forbindelse med bookning af baner indsamles, opbevares og anvendes følgende oplysninger: Medlemsnummer samt log over bookede baner.

I forbindelse med deltagelse i aktiviteter, f.eks. træning, turneringer og sociale arrangementer indsamler, opbevarer og anvender Niverød Tennis følgende oplysninger: Deltagergebyr og aktivitetsoplysninger, f.eks. spilletidspunkter og resultater.

På NTs hjemmeside indsamles der ikke personhenførbare data, men kun anonyme besøgsstatistikker.

Billeder:

NT indsamler, opbevarer og anvender billeder, der er taget i forbindelse med NT´s aktiviteter under skyldig hensyn til de ophavsretslige regler. Disse billeder anvendes på klubbens hjemmeside samt facebook side. NT er et offentligt område, hvilket betyder, at alle kan tage billeder på udendørsarealerne samt i klublokalet, men ikke i omklædningsrummene.

NT følger DIF’s anvisninger vedr. offentliggørelse af billeder:

“Nogle billeder må offentliggøres på foreningens hjemmeside, andre må ikke. Almindelige situationsbilleder fra idrætsaktiviteterne og fra foreningens sociale liv kan som udgangspunkt frit lægges på hjemmesiden. Også selv om de enkelte personer kan genkendes. Men hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en person, kræver offentliggørelsen samtykke. Det kan f.eks. være tilfældet med billeder fra en klubfest, hvor to personer kysser hinanden. I nogle idrætsgrene skal I være tilbageholdende med og måske helt undgå at offentliggøre billeder af børn.”

Opbevaring og adgang til personhenførebare data og billeder:

De personhenførbare oplysninger opbevares i NTs administrative system der leveres og hostes af Globusdata. Medlemmerne har adgang til egne data. NTs administrative personale, formand, klubchef og fastansatte trænere har adgang til alle medlemmers data. Dog er det kun NTs regnskabs- og lønansvarlige medarbejder, klubchef, bestyrelse og de generalforsamlingsvalgte revisorer, der har adgang til cpr. numre og kontonumre.

Medlemmernes kontaktoplysninger og oplysninger om banebookninger er tilgængelige for medlemmerne i banebookingsystemet efter login.

Videregivelse af personhenførbare data:

I forbindelse med deltagelse i f.eks. turneringer og kurser, videregives kontaktoplysninger til arrangørerne.

I forbindelse med ansøgning om tilskud, videregives kontaktoplysninger til Fredensborg Kommune.

NT indhenter lovpligtige børneattester på personer, der arbejder med børn under 15 år.

Medlemmernes ret til at få slettet persondata:

Personhenførbaredata kan opdeles i to hovedgrupper:

  • Billeder
   Billeder, der er taget på offentlige områder kan ikke kræves slettet.
   Billeder, hvor der er givet samtykke til anvendelse til et bestemt formål, kan ikke kræves slettet, men må ikke anvendes til andre formål.
  • Persondata
   Disse data vil sædvanligvis være omfattet af bogføringsloven og kan slettes efter 5 år.

Medlemmer, der ønsker sine persondata slettet, kan sende en anmodning til infoniveroedtennis.dk

Medlemmer kan selv logge ind i medlemssystemet og se sine persondata, banebookninger, aktivitstilmeldinger, fakturaer etc. Medlemmer kan selv logge ind i medlemssystemet og rette ukorrekte persondata.

Historiske data har medlemmerne ikke ret til at få slettet. Det drejer sig f.eks. turneringsresultater, tildeling af pokaler og hverv i klubben. Historiske data vil kun gemmes med begrænsede personhenførbare data, f.eks. navn, årstal, række, resultat og billede.

Yderligere oplysninger:

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:DA:HTML

Den danske betænkning:

http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2017/nye-regler-styrker-beskyttelsen-af-persondata-i-europa

Datatilsynets vejledninger:

https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/

Foreningsvejledning:

DIF og DGI’s vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger